tisková zpráva

Zhodnocení 4letého období realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.

Projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010446, neboli MAP II. se nachází v závěrečné fázi. Během jeho čtyřletého trvání (2018–2022) se podařilo s podporou Města Kralovice uspořádat 67 vzdělávacích aktivit pro pedagogy, děti, žáky a jejich rodiče, zřizovatele. Celkem se aktivit zúčastnilo 4 784 osob.
Náměty jednotlivých aktivit vzešly z požadavků škol zapojených do projektu – aktivně se zapojilo 23 základních škol, mateřských škol a základních uměleckých škol, což je celkem 100 % všech školních institucí nacházejících se v ORP Rokycany.
V březnu 2020 musely být prezenční akce a vzdělávací programy kvůli vyhlášení nouzového stavu a celorepublikové karanténě zrušeny. Na vzniklou situaci reagoval realizační tým nejen přesunutím seminářů do on-line prostředí, ale i změnou tematické nabídky kurzů, které byly zaměřeny mimo jiné i na distanční výuku. On-line kurzy byly zaměřeny například na představení nových informačních technologií a jejich využití při distanční výuce, proběhly webináře seznamující s hrami pro on-line výuku jazyků nebo se základy formativního hodnocení.
Dalším přínosem projektu byla i podpora škol v a poradenská pomoc. Zapojené školy a školská zařízení mohly bezplatně využít konzultační a metodické pomoci k projektům takzvaných Šablon i investičních projektů.
Velmi důležitou aktivitou projektu byla také činnost pracovních skupin zabývajících se předškolním vzděláváním, čtenářskou a matematickou gramotností, rovnými příležitostmi a financováním a platformy Podpora rozvoje výuky cizího jazyka žáků ZŠ. Tyto pracovní skupiny a platforma spolupracovaly na tvorbě a aktualizaci strategických dokumentů – ročních akčních plánů, Strategického rámce investičních priorit do roku 2023 a územní strategie Místního akčního plánu. Všechny tyto dokumenty mají působnost pro celé území ORP Kralovice.
Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR 95 %, 5 % tvoří vlastní zdroje města Kralovice. Od 9/2022 navazujeme projektem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice III., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022978“.