O projektu

O PROJEKTU - MAP II KRALOVICE

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II. bude výstupem spolupráce všech relevantních partnerů, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Stanoví priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území ORP Kralovice na základě komunitního plánování, místní potřebnosti a podložených dat a analýz vzdělávací oblasti v území.

 

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.“, (MAP) je realizován v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Projekt je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

Název projektu:          Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Kralovice II. (MAP)
Reg. číslo projektu:    CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010446
Realizátor projektu:    Město Kralovice
Doba realizace:          1. 9. 2018 - 31. 8. 2022
Zapojeno:                 23 ZŠ, MŠ, ZUŠ (100% škol v území)

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvyšování kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Kralovice, a to prostřednictvím budování a rozvoje udržitelného systému komunikace a spolupráce zřizovatelů, škol, organizací neformálního a zájmového vzdělávání, rodičů, veřejnosti a dalších významných aktérů ovlivňujících vzdělávání v území. Projekt je zaměřen na podporu společného strategického plánování, sdílení, realizaci a evaluaci vzdělávacích aktivit navazujících na výstupy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Kralovice I., (2016 - 2018).

V projektu budou podporováni pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol formou mentoringu, síťování se zkušenými kolegy, workshopů a různorodých vzdělávacích aktivit. Součástí projektu jsou vzdělávací programy podporující klíčové kompetence a rozvoj potenciálu všech dětí a žáků.

 

Očekávané výsledky projektu:

Projekt přinese systémovou změnu v podobě vytvoření koncepce vzdělávací politiky v regionu, nastavení procesů řízení a hodnocení kvality vzdělávání. Díky realizaci projektu MAP dojde k těmto pozitivním posunům ve vzdělávání dětí a žáků do 15 let v území ORP Kralovice:

 • zkvalitnění vzdělávacího systému respektujícího individualitu žáků a dětí;
 • zajištění rovného přístupu ke vzdělávání a vytvoření motivujícího, bezpečného a podporujícího prostředí umožňující rozvoj potenciálu každého dítěte;
 • prohloubení komunikace, spolupráce a vzájemné podpory mezi jednotlivými aktéry v území;
 • podpora procesů spolupráce, sdílení příkladů inspirativní praxe a výměny zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky (součást tzv. akce KLIMA);
 • rozvoj spolupráce s rodiči a zapojení rodičů do života školy;
 • rozvoj spolupráce zřizovatelů na území realizace projektu;
 • podpora vytvořených partnerství, další rozvoj spolupráce a zlepšení strategického plánování a řízení škol v území;
 • vedení odborných diskuzí v oblasti inkluzivního vzdělávání, rozvoje gramotností dětí a žáků dle principů komunitního plánování;
 • zavedení nových forem a metod výuky v jednotlivých ZŠ, MŠ a ZUŠ;
 • zrealizování aktivit v ročním akčním plánu a naplnění cílů Strategického rámce MAP, které jsou formulovány v KA4 Implementace projektu;
 • rozvoj klíčových kompetencí pedagogů k identifikaci a pokrytí individuálních potřeb žáků a dětí;
 • zvýšení informovanosti o aktivitách různých vzdělávacích subjektů - zvýšení důvěry, otevřenosti a vzájemné inspirace.

 

Účel projektu:

Nastavení  a pokračování spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP Kralovice i po ukončení finanční podpory z OP VVV.