Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Pracovní skupina pro rovné příležitosti
Obsahem práce této pracovní skupiny je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Pracovní skupina se zabývá především přechody dětí a žáků mezi jednotlivými stupni vzdělávání. PS vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. PS posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech dle zásad rovného přístupu ke vzdělání. PS je zodpovědná za obsahové a věcné naplnění klíčové aktivity KA04 Implementace MAP, podaktivitu „Podpora hospitací a sdílení dobré praxe mezi pedagogy škol na podporu rovných příležitostí“.
PS se aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

Seznam členů


Název pracovní skupiny

Titul, jméno a příjmení člena

Subjekt

Funkce

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Mgr. Milada Šliková

Základní škola praktická Kralovice, okres Plzeň-sever

vedoucí

Mgr. Vlasta Holcingrová

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli

člen

Mgr. Lenka Klabačková

Město Kralovice

člen

Mgr. Jana Kůsová

Základní škola Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace

člen

Monika Kurucová, DIS

MěÚ Kralovice, OSPOD

člen