Pracovní skupina pro financování

Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů, identifikace a doporučení jednotlivých finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, financování v rámci SCLLD, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.). PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.
PS pro financování se může zabývat i dalšími tématy, jako například podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Jedná se o právní, správní, personální, finanční, účetní, manažerské poradenství a možnost pomoci při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol.
PS pro financování se schází se min. 4x ročně. Výstupy z jednání předkládá formou doporučení Řídicímu výboru MAP.
Seznam členů


Název pracovní skupiny

Titul, jméno a příjmení člena

Subjekt

Funkce

Pracovní skupina pro financování

Ing. Renáta Kubíková

Město Kralovice

vedoucí

Ing. Miroslav Trnka

Město Kralovice

člen

Ing. Kateřina Kuklíková

Město Kralovice

člen

Ing. Jiří Prantner

Město Plasy

člen